תקנון הגרלות

תקנון הגרלה פייסבוק ואינסטגרם

 

 1. חברת ג’ונסון קלין בע"מ (להלן: ג’ונסון קלין) תערוך מעת לעת הגרלות נושאות פרסים, בעמוד הפייסבוק של החברה בכתובת : https://www.facebook.com/johnsoncleanבעמוד האינסטגרם המקושר לעמוד הפייסבוק ובעמודים נוספים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. ההשתתפות בהגרלות שיפורסמו מעת לעת כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. תקופת ההגרלה שנת 2024
 4. עורכת ההגרלה: קביעת הזוכים בהגרלה תבוצע על ידי חברת ג’ונסון קלין בע"מ והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערור או השגה. ג’ונסון קלין שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.
 5. הפרס - מוצרי החברה הנבחרים באופן משתנה בכל אחת מהפעילויות המתפרסמות בעמודי הרשתות החברתיות או באתר האינטרנט.
 6. מי יכול להשתתף?
  • כל אדם מעל גיל 18 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.
  • כדי להשתתף בהגרלה, על המשתתף להיות חבר בדף הפייסבוק ו/או האינסטגרם של ג'ונסון קלין.
 7. כיצד משתתפים? על משתתפי הפעילות ללחוץ על כפתור ה -"לייק" בעמוד פייסבוק ו/או האינסטגרם של ג'ונסון ישראל. לתייג, להגיב ולשתף את מודעת ההגרלה בעמוד פייסבוק האישי שלה,  לפוסט ההגרלה. בין המשתתפים בפעילות תהיה הגרלה הנושאת פרס שהוגדר לעיל. משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה. משתתף המשתתף בפעילות בה הוא מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת ההגרלה, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.  כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.
 8. לשם קבלת הפרס יידרש הזוכה למסור פרטים אישיים הדרושים לחברת ג’ונסון קלין לצורך פתיחת הזמנה.
 9. על מנת לקבל את הפרס, עורכי ההגרלה יפרסמו בדף הפייסבוק את רשימת הזוכים בכל סניף בסיום המועד האחרון להגרלה. על המשתתף שזכה תהיה את האחריות ליצור קשר עם מפעילי ההגרלה ולתאם את איסוף המוצר. אם הזוכה בהגרלה לא יצור קשר עד לתאריך שיפורסם ביום הזכייה, הוא לא יהיה זכאי יותר לממש את הפרס. הפרס יהיה ניתן למימוש מאותו מועד שיפורסם ואילך ותפקע זכאותה של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם.
 10. עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפת בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס.במידה והזוכה לא יחפוץ למסור פרטים אישיים, תעבור הזכייה לזוכה אחר.
 11. חברת ג’ונסון קלין תהא רשאית לפסול מועמד לזכייה אשר לא הגיע או יצר קשר לקבלת הפרס, תוך 30 ימים מיום ההכרזה על זכייתו.
 12. חברת ג’ונסון קלין תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים והזוכה בפרס בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם ההשתתפות בהגרלה הינה אישור לכך.
 13. בעת תיוג בפוסט ההגרלה, הנך מאשר לחברת ג’ונסון קלין לפנות אליך ולהציע לך הטבות מיוחדות.
 14. ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. חברת ג’ונסון קלין ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו/או בקשר להשתתפותם בהגרלה.
 15. משתתף בהגרלה מתחייב לשפות את חברת ג’ונסון קלין או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.
 16. חברת ג’ונסון קלין רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 17. חברת ג’ונסון קלין תהיה זכאית, על שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה (כל הגרלה) או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי יפורסם בדף הפייסבוק של ג’ונסון קלין.
 18. למשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום ההגרלה כאמור או בדבר שינוי תנאיו.
 19. מבין המגיבים לפוסט ההגרלה, יוגרלו מספר אקראי של זוכים, לפי ראות עיניה של חברת ג'ונסון קלין והוא/הם יבחר/ו להיות הזוכה/ים. תוצאות ההגרלה יפורסמו בעמוד הפייסבוק של ג'ונסון קלין בתאריך שעודכן מראש. עורכת הפעילות תקבע מועד לאיסוף עצמי של המוצרים שהוגרלו בפעילות.
 20. כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת. עם ביצוע הפעולות הנדרשות לזכייה בהגרלה או מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לה כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.
 21. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד חברת ג’ונסון קלין, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בהגרלה היא שנה ממועד סיומה.
 22. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.
 23. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 24. כל מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי חברת ג’ונסון קלין בלבד.
 25. ההגרלה היא בשום אופן אינה תחת חסותה, ניהולה, אחריותה או אישורה של פייסבוק או הקשורים לפייסבוק.
 26. מדיניות הפרטיות https://johnsonclean.co.il/privacy-policy/ המפורטת באתר תחול גם על הרשומים להגרלה.
 27. ההגרלה בפיקוח של רו"ח / עו"ד.