תקנון מועדון לקוחות

  כללי

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות  "הג'ונסונים" (להלן: "המועדון"). המועדון הוא מועדון הלקוחות של חברת ג'ונסון קלין בע"מ (להלן: "ג'ונסון קלין" או "החברה") וינוהל על ידה.
 1. ג'ונסון קלין שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ו/או מסלול החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו, לרבות את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם (ולרבות ביטול פעילות המועדון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לדינים קוגנטיים שעניינם שינוי תנאי מועדון לקוחות.
 2. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, ג'ונסון קלין תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לדינים קוגנטיים שעניינם שינוי תנאי מועדון לקוחות. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המצוי במשרדי ג'ונסון קלין, והוא בלבד.
 3. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון. הצטרפות וחברות במועדון
 4. קטינים, אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, המבקשים להצטרף למועדון, יידעו את הוריהם או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הצטרפותם למועדון וכן בדבר הוראות תקנון זה, ויקבלו את אישורם לביצוע כל פעילות שהיא במסגרת המועדון.
 1. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת. לחבר מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.
 2. ג'ונסון קלין תהא רשאית לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה.
 3. ההצטרפות למועדון תיעשה על ידי פנייה לג'ונסון קלין, באחת מחנויות ג'ונסון קלין (או, ככל שג'ונסון קלין תבחר לעשות כן, באמצעות טופס פנייה באתר האינטרנט של ג'ונסון קלין או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי ג'ונסון קלין). הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות, על פי ההנחיות שבאותו טופס, כפי שיונפק על ידי ג'ונסון קלין מעת לעת. טופס ההצטרפות עשוי להיות טופס קשיח ו/או טופס מקוון, כפי שיהא מקובל ב ג'ונסון קלין מעת לעת.
 4. עלות ההצטרפות למועדון היא 20 ₪ להלן: "דמי ההצטרפות"), אשר תשולם במעמד מילוי טופס ההצטרפות (באמצעות כרטיס אשראי או במזומן בלבד). העלות הינה שנתית. ותחודש כל שנה על ידי הלקוח. חבר מועדון יהא זכאי לפנות ל ג'ונסון קלין, בכתב, ולבטל את הצטרפותו. במקרה כזה, ג'ונסון קלין תשיב לחבר המועדון את דמי ההצטרפות, ובלבד שבקשת הביטול, בכתב, תגיע ל ג'ונסון קלין תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ושחבר המועדון לא עשה שימוש בכרטיס החבר (כהגדרתו בתקנון) ולא מימש הטבה או נהנה מהנחה כלשהי, המוענת לחברי מועדון. ביטול החברות לאחר חלוף 14 יום או בכל מקרה של שימוש בכרטיס החבר, מימוש הטבה או הנחה, המוענקת לחברי מועדון – ימנע את השבת דמי ההצטרפות.

ג'ונסון קלין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, וכן להחליט על גביית תשלום שנתי לחידוש חברות במועדון ו/או לשנותו ו/או לבטלו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד ההצטרפות למועדון ולאחר תשלום דמי הצטרפות ותהא בתוקף כל עוד לא בוטלה על ידי ג'ונסון קלין או על ידי חבר המועדון.
 2. מובהר בזאת כי ג'ונסון קלין תהיה רשאית לבטל את רישומו של חבר מועדון ו/או את חברותו של חבר מועדון, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת לנמק את החלטתה.
 3. החברות במועדון הלקוחות מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד ,ולא לחברות/לקוחות מוסדיים. במידה ויחליט לקוח מוסדי להצטרף ולהיות חבר מועדון, אזי ,יקבל מלכתחילה מחירון של לקוח פרטי ,וממחירון זה יקבל הנחות ומבצעים שתקפים למועדון הלקוחות.

מסירת פרטים והסכמה לקבלת דברי פרסומת 

 

 1. במסגרת ההצטרפות למועדון, ימסור הלקוח פרטים אשר יתבקשו במסגרת טופס ההצטרפות למועדון, כפי שיהיה מעת לעת. בעצם הצטרפותו למועדון ומסירת פרטיו האישיים לג'ונסון קלין, בין אם חתם המצטרף על טופס הצטרפות ובין אם לאו:

 

14 .מסכים המצטרף להיכלל במאגר המידע אשר הוקם ואשר מנוהל על ידי ג'ונסון קלין. 15. מסכים המצטרף לקבל דיוור ישיר ודברי פרסומת [כהגדרת המונח "דבר פרסומת" בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת")] מג'ונסון קלין בע"מ באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא"ל.

16.מאשר המצטרף כי חברות בקבוצה יהיו רשאיות לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות, ובלבד שאותן חברות בקבוצה או מי מהן תפעלנה את פעילות השיווק של החברה או את חלקה, לרבות את רשת חנויות ג'ונסון קלין"(לרבות חנויות עודפים ו/או את אתר האינטרנט של ג'ונסון קלין ו/או מותגים אחרים מבית ג'ונסון קלין, קיימים או עתידיים) או את חלקן. כן מובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיהא בידי ג'ונסון קלין  בקשר להיותו חבר מועדון כאמור, ייחשב לקניינה של ג'ונסון קלין, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

17.מאשר המצטרף כי ג'ונסון קלין תהיה רשאית לעשות שימוש בכל אחד מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו, למשלוח הודעות שונות ביחס למועדון – אף אם אינן דברי פרסומת – ובכללן הודעות ועדכונים ש ג'ונסון קלין נדרשת למסור לחברי מועדון על פי כל דין. אין באמור כדי לחייב את ג'ונסון קלין לשלוח הודעות ו/או עדכונים כאמור. 18.חבר המועדון יהא רשאי לשלוח הודעת סירוב לקבלת דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת כאמור, בכל עת, דרך כלל או מסוג מסוים, בהתאם להוראות חוק התקשורת בעניין משלוח הודעת סירוב. מובהר למען הזהירות, כי הודעת הסירוב לא תתייחס להודעות לפי סעיף15.4 לעיל, אותם תהיה ג'ונסון קלין רשאית לשלוח לחבר המועדון גם לאחר משלוח הודעת הסירוב.

19.למען הסר ספק מובהר בזאת כי ג'ונסון קלין תהא רשאית להציע לחבר המועדון, מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ו/או כל דין. 20.כמו כן ג'ונסון קלין תהא רשאית, ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין, לטייב נתונים הקיימים לגבי חבר מועדון במועדוני לקוחות אחרים (כדוגמת, הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות עם חבר המועדון ומספר תעודת הזהות שלו), לבצע פילוחים, אפיונים, ניתוחים סטטיסטיים ודוחות מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חבר המועדון במועדוני לקוחות אחרים לצרכי ג'ונסון קלין.

 21.ג'ונסון קלין תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו/או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה, על מנת להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידי ג'ונסון קלין רלוונטיים.

22.האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

23.כל חבר מועדון יהא רשאי לבקש מג'ונסון קלין, בכתב, כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע של ג'ונסון קלין ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו"ב. כמו כן, יהא חבר המועדון רשאי לבקש ג'ונסון קלין להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של המועדון ו/או של ג'ונסון קלין. בקשות כאמור, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:OFFICE10@JOHNSONCLEAN.CO.IL; או לכתובת הרשומה של ג'ונסון קלין. ג'ונסון קלין תעשה כן לבקשת חבר המועדון, שתישלח לג'ונסון קלין בכתב, זמן סביר לאחר קבלת הבקשה במשרדי ג'ונסון קלין. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין בעניין משלוח הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת. חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שמחיקת פרטי התקשרות ממאגר המידע של ג'ונסון קלין (להבדיל מהודעת סירוב לקבל דברי פרסומת) לא תאפשר לג'ונסון קלין לשלוח אליו הודעות ועדכונים בקשר עם מועדון הלקוחות, לרבות הודעות על פי דין; וכי במקרה כזה לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות נגד ג'ונסון קלין ו/או מי מטעמה.

24.יובהר כי האחריות בקשר עם מילוי פרטי חבר המועדון בטופס ההצטרפות מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על כל טענה כלפי ג'ונסון קלין  ו/או מי מטעמה בקשר להטבות שנמנעו ממנו, בין היתר, בשל פרטים שגויים שמילא בטופס ההצטרפות

 

     צבירה ומימוש נקודות ג'ונסון קלין

 1. "רכישה מזכה", משמעה רכישה באחת מחנויות רשת ג'ונסון קלין (בלבד) שבוצעה ,במזומן או בכרטיס אשראי, ובלבד שבטרם הרכישה, הועבר בקופת החנות כרטיס מועדון תקף של חבר המועדון והוצגה על ידו תעודה מזהה שלו. למען הזהירות יובהר שרכישה באמצעות תווים, תלושים, כרטיסי מתנה ,כרטיסים נטענים (חד פעמיים או רב פעמיים), כרטיסי "גיפט קארד" למיניהם וכיו"ב, וכן רכישה באמצעות נקודות זכות, לא תיחשב כרכישה מזכה
 2. "נקודות זכות" משמען הנקודות שיעמדו לזכות חבר מועדון בגין רכישה מזכה, כמפורט בפרק זה להלן.
 3. "החודש הקובע" משמעו החודש הקלנדרי שבו הצטרף חבר המועדון למועדון הלקוחות.
 4. "שנת צבירה" משמעה תקופה המתחילה ביום הראשון בחודש הקובע בשנה פלונית עד ליום האחרון של החודש הקודם לחודש הקובע בשנה שלאחר מכן.

לדוגמה, שנת צבירה ביחס לחבר מועדון שהצטרף ביום 25.8.2012, תיחשב כתקופה שבין 1.8 בשנה פלונית ל-31.7 בשנה לאחר מכן (1.8.2012 עד 31.7.2013; 1.8.2013 עד 31.7.2014; וכן הלאה).

 1. חבר מועדון שביצע רכישה מזכה, יהיה זכאי לצבור נקודות זכות בסכום השווה לחמישה אחוזים (5%) מסכום הרכישה [דהיינו, רכישה בסך 90 ₪ תזכה ב-4.5 נקודות; רכישה ב-31 ₪ תזכה ב-1.55 נקודות].
 2. בכל חודש יום הולדת יהיה זכאי חבר המועדון בצע רכישה ועליה יקבל 10 % הנחה.
 3. נקודות הזכות שתצטברנה במהלך שנת צבירה פלונית, תהיינה בתוקף עד תום אותה שנת צבירה בלבד; והן תימחקנה בתום שנת הצבירה הרלוונטית. למען הסר ספק, מובהר שסכום נקודות הזכות שתעמודנה לזכות חבר מועדון בכל תחילת שנת צבירה יהיה אפס (0) וכי צבירת הנקודות תחל מחדש בכל שנת צבירה.

לדוגמה, נקודות הזכות שיינתנו לחבר מועדון, שהצטרף ב-10.5.2012 (ולפיכך, שנת צבירה ביחס אליו היא תקופה שבין 1.5 לשנה פלונית לבין 31.4 בשנה שלאחר מכן), בגין רכישה מזכה שבוצעה ב-1.4.2013 – תהיינה בתוקף עד 31.4.2013 בלבד. בכל שנה קלנדרית יהא על חבר המועדון לחדש את החברות במועדון. בעלות שנקבעה מראש על ידי ג'ונסון קלין. 26.לא ניתן יהיה לקבל זיכוי כלשהו (לרבות כסף) בגין החזרת פריט שתמורתו שולמה בנקודות זכות. במקרה שחבר מועדון יחזיר פריטים אשר בגין רכישתם נצברו נקודות זכות (מכל סיבה שהיא) – תופחת במועד החזרת פריטים כאמור כמות נקודות הזכות שנצברה בגין רכישת אותם הפריטים (כאילו לא נעשתה רכישה כלל); ואם יתרת הנקודות העומדת לחבר המועדון באותה עת אינה שווה לכמות הנקודות שאמורה להיות מופחתת כאמור – תהפוך יתרת הנקודות של חבר המועדון לשלילית. החזרת פריטים כאמור תהיה בהתאם ובכפוף למדיניות החזרת המוצרים, שתהיה נהוגה בג'ונסון קלין בעת החזרת הפריטים. 27.נקודות הזכות הן אישיות ואינן ניתנות להעברה או לאיחוד בין מספר חברי מועדון; הן ניתנות למימוש עד למועד שבו הן תימחקנה, בהתאם להוראות תקנון זה; והן אינן ניתנות להמרה (למעט מימוש כאמור בתקנון זה).

 1. מימוש נקודות הזכות מותנה ביתרה מינימאלית של 50 נקודות זכות בתוקף, הצבורות בחשבונו של חבר המועדון במועד הרכישה הרלוונטית.
 2. ג'ונסון קלין תהא רשאית לשנות מעת לעת את מספר נקודות הזכות שיינתנו לחבר מועדון בגין כל רכישה (להגדיל או להקטין), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.
 3. מובהר שחברי מועדון יזכו לנקודות זכות על בסיס מחיר הרכישה (התשלום) בפועל. ג'ונסון קלין שומרת לעצמה את הזכות לבטל כפל הנחות, צבירת נקודות זכות בגין רכישות במסגרת מבצעים ו/או בסוף עונה, לפי שיקול דעתה. כן תהיה ג'ונסון קלין רשאית לקבוע שלא ניתן יהיה לממש נקודות זכות במועדים מסוימים או ביחס למוצרים מסוימים או ביחס למבצעים מסוימים – והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

למען הזהירות מובהר, כי "מבצעי סל" אשר משמעותם היא הנחה בפועל של 45% או יותר ממחיר סל המוצרים [במונחי מחירי מחירון (מק"ט) של המוצר/ים הכלול/ים בסל], ייחשבו אף הם כמבצעים או מכירות שלא ניתן לממש בהם נקודות. "מבצעי סל" – מבצעים שאינם מתייחסים למוצר יחיד, לרבות מבצעי 1+1, 2+1 וכיו"ב, וכן מבצעי קנה בסכום X ושלם סכום Y (למשל, קנה ב-500 ₪ ושלם 250 ₪) וכיו"ב. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של ג'ונסון קלין להגביל מימוש נקודות גם במבצעים ו/או במכירות מסוג אחר, בהם ההנחה נמוכה יותר מ-45% ממחיר המוצר/ים הרלוונטי/ים כאמור; והיא תהיה רשאית לעשות כן בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. עם פקיעת או ביטול חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות, מכל סיבה שהיא, תפקענה נקודות הזכות שנצברו לטובתו, אם נצברו, מבלי ש ג'ונסון קלין תידרש להודיע על כך, ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש כלשהו. כמו כן, ג'ונסון קלין תהיה רשאית לבטל צבירה של נקודות, כולה או חלקה (לפי שיקול דעתה הבלעדי), בכל מקרה שבו ג'ונסון קלין תסבור כי צבירת הנקודות נעשתה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או באמצעות שימוש בלתי הוגן ו/או בלתי סביר בכרטיס המועדון.
 1. מובהר כי צבירת ומימוש הנקודות מותנית בהעברת כרטיס מועדון תקף של חבר המועדון בקופה לפני הרכישה הרלוונטית ולהצגת תעודה מזהה.
 2. למרות כל האמור בתקנון זה, מובהר כי ההטבות הנובעות מחברות במועדון תהיינה בתוקף בהתאם לפרסום שיתייחס לכל מבצע ו/או בכפוף לתקנון המבצע. כן מובהר כי ג'ונסון קלין תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות את ההטבות לרבות ביטולן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, אלא אם מוטלת על ג'ונסון קלין חובה למסור הודעה כאמור לפי דין.
 3. ג'ונסון קלין תהא רשאית לקבוע כי הטבות תיתנה לכל חברי המועדון ו/או לחברי מועדון מסוימים ו/או לסוג מסוים של חברי מועדון; וכן לקבוע שמבצעים מסוימים ו/או הנחות מסוימות יינתנו לכל חברי המועדון ו/או לחברי מועדון מסוימים ו/או לסוג של חברי מועדון – הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ג'ונסון קלין ו/או על פי כל פילוח שאותו תמצא ג'ונסון קלין רלוונטי. מובהר כי לא יהיה למי מחברי המועדון טענה ו/או תביעה כנגד ג'ונסון קלין בשל כך.

כרטיס חבר מועדון 38.חבר מועדון אשר מילא את פרטיו כאמור לעיל ואשר שילם את דמי ההצטרפות, יקבל מספר חבר מועדון, ומספר זה ייחשב, לצורכי תקנון זה, כ"כרטיס מועדון". 39.מספר חבר המועדון הוא אישי ואינו ניתן להעברה (הכרטיס עצמו ו/או ההטבות הנובעות מהחברות במועדון). ג'ונסון קלין תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו, ככל שנצברו, לפני מועד הביטול, במידה וייעשה שימוש בחברות המועדון שלא כדין או בניגוד לתקנון זה. 40.שימוש במספר החבר ייעשה על ידי חבר המועדון לו שייך הכרטיס בלבד ובמעמד הקנייה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס. 41.מובהר כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש הן בכרטיס החבר והן בכרטיס הנחה אחר מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, תלושים ו/או טופסי הנחה לחברי מועדון ו/או כרטיסי מתנה (שאינם כרטיס ג'ונסון קלין כהגדרתו להלן) ו/או כרטיסים נטענים מכל סוג, רב פעמיים או חד פעמיים (לרבות הכרטיסים הנזכרים בסעיף 48 להלן), ככל שבידי חבר המועדון כרטיס כאמור. חבר המועדון יהא רשאי לבחור באיזה כרטיס לעשות שימוש, ויהא רשאי ליהנות רק  מההטבות הנובעות מאותו כרטיס, אלא אם קבעה ג'ונסון קלין אחרת במפורש, על פי שיקול דעתה הבלעדישונות 41.למען הזהירות ולמרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר שחברי מועדון לא יוכלו לשלם באמצעות תווים, תלושים, כרטיסי מתנה, כרטיסים נטענים (לרבות, אך לא רק, כרטיסי תו הזהב, כרטיסי "גיפט קארד", כרטיסי חבר, כרטיסי קרנות השוטרים, כרטיסי ארגון המורים, כרטיסי הסתדרות המורים וכרטיסי חברת חשמל), בין אם רב פעמיים ובין אם חד פעמיים, וכל כרטיס או תו דומה אחר, עבור רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים המיועדים לחברי מועדון; וכי מחירי המכירה במקרה כזה יהיו המחירים הרגילים ב ג'ונסון קלין (שמיועדים ללקוחות שאינם חברי מועדון). האמור לא יחול ביחס לכרטיסי מתנה שנרכשו ב ג'ונסון קלין בכסף מלא (להבדיל מתווים או כרטיסים שנרכשים או נטענים במחיר הנמוך מהמחיר הנקוב בהם) (בתקנון זה: "כרטיס ג'ונסון קלין "), באמצעותם ניתן לשלם גם על רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים המיועדים לחברי מועדון. 42.החברה תהא רשאית למסור הודעות לחבר מועדון ו/או לחברי מועדון ו/או לכלל חברי המועדון, לרבות הודעות על הפסקת פעילות המועדון או חלקה ו/או שינוי תנאי המועדון, בכל דרך שאותה תמצא החברה מתאימה, לרבות באמצעות מודעה בחנויות הרשת, פרסום באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות הודעות דיוור לחברי המועדון. אין באמור כדי לחייב את החברה לפרסם את הפסקת הפעילות או שינוי בתנאי המועדון, אם יהיו, או למסור כל הודעה אחרת, לרבות לא באחת מהדרכים המפורטות לעיל או בכלל. אין באמור כדי  לגרוע מהוראות כל דין ספציפי וקוגנטי שמתייחס ו/או שיתייחס לפרסום הודעות, בין מסוג מסוים ובין דרך כלל, לחברי מועדון, ככל שיש. 43.כל פעולה של המועדון או של ג'ונסון קלין לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון היא לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה. 44.הטבות תינתנה בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של ג'ונסון קלין .במידה ותהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל ג'ונסון קלין לתיקון אותן תקלות בהקדם ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן. 45.תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה. 46.מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע ו/או הקשור למועדון הלקוחות ו/או לתקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.